środa, 26 stycznia 2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin

 

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie

                                                                                                    Miliszewy, dnia 25.01.2022 r.

GOPS.321. 1 .2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach

Miliszewy 51

87 – 408 Ciechocin

Powiat: golubsko-dobrzyński
Województwo: kujawsko-pomorskie
 e-mail:  gopsciechocin@tlen.pl
REGON: 000531476-00055
NIP: 878-160-97-62
Numer telefonu: (56) 683 70 67 lub 661 242 081
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Emilia Cedro-Obrębska, tel. (56) 683 70 67
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7:30-15:30, wt. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin w okresie od 14.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

1 godzina zegarowa zajęć tj. 60 minut

 

Zadanie 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8

- terapia psychologiczna - 1 godzina tygodniowo

- terapia logopedyczna - 3 godziny tygodniowo

- terapia integracji sensorycznej - 5 godzin tygodniowo

- fizjoterapia – 3 godziny tygodniowo

Zadanie 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznym do lat 16

- terapia behawioralna – 8 godzin tygodniowo

- terapia logopedyczna – 2 godziny tygodniowo

- terapia integracji sensorycznej – 2 godziny tygodniowo

Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług maja zastosowanie przepisy

1)      Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  (dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm)

2)      Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz. 1598) Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 6 lipca 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 9Dz. U2006 r. nr. 134 poz. 943)

 

II.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
 w postępowaniu -
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą        „spełnia-nie spełnia”;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                                do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -          zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w     postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania           cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.      CV i list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi wzorami.

4.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie

5.      Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

6.      Dokument potwierdzający, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania cenowego.

IV.             Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie lub umowa na świadczenie usług.

V.                 Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

1.          data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury/karty czasu pracy za miesięczną realizację usługi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie, wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem osoby, u której świadczone są usługi.

2.    termin zapłaty za wykonanie usługi – 21 dni od daty wpływu rachunku/faktury/ uzupełnionej karty czasu pracy.

 

VI.             Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

2.      Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, stosownie do ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

§  Podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

§  Inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§  Dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

§  Sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

§  Usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

§  Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

§  Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

§  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.        Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Dane Inspektora ochrony danych osobowych:
Michał Daczko

ODO SERWIS

ul. Nowa 1

87-500 Rypin

Nip:892-132-81-71

Regon:369394639

 

VII.                     Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

W przypadku, gdy oferty będą identyczne pod względem cenowym Zamawiający ma prawo zaprosić oferenta do negocjacji.

 

VIII.                   Miejsce, termin oraz forma składania i otwarcia ofert:

    Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć na załączniku Nr 1 do zapytania cenowego nr: GOPS.321.1.2022 do dnia: 08.02.2022 r. do  godz. 1200 (liczy się data wpływu oferty do siedziby GOPS Ciechocin).

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin

                                                             

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy oraz oznaczonej następująco:

Zapytanie cenowe na

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8” lub
 2. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznym do lat 16”

 

Nie otwierać przed dniem 08.02.2022 do godz. 12:00

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                         

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.02.2022 roku o godz. 12.15       

                    

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                               

                                                                                         Sławomir Buczkowski                                                  

                                                                                      Kierownik GOPS Ciechocin

          

załącznik nr 1

załącznik nr 2

środa, 5 stycznia 2022

dodatek osłonowy- niezbędne informacje


 Komu przysługuje?

•    osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym
•    osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym

Zasady przyznawania, wysokość świadczenia i kryteria:
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (na podstawie dochodów osiągniętych: a) w 2020 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01-01-2022 do 31-07-2022); b) w 2021 r.- w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01-08-2022 do 31-10-2022;

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:
•    gospodarstwo domowe 1 osobowe otrzyma 400 zł/500 zł*
•    gospodarstwo domowe 2-3 osobowe otrzyma 600 zł /750 zł*
•    gospodarstwo domowe 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł*
•    gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł*

* Ważne ! Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz  powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków przysługuje w wyższej kwocie.

Miejsce i forma złożenia wniosku:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:
•    elektronicznie poprzez platformę e-PUAP
•    tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliszewach 51:
- poniedziałek, środa, czwartek: godz. od 7:30 do 15:30,
- wtorek: godz. od 7:30 do 16:30,
- piątek: godz. od 7:30 do 14:30.

Termin:
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenia przyznane na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.


WNIOSEK o dodatek osłonowy

Informacja RODO

Instrukcja wypełnienia wniosku

Dzień wolny

 Dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia2022 roku.

wtorek, 4 stycznia 2022

nowe wysokości zasiłku, odszkodowania, rozliczenie podatku

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków przy pracy rolniczej.

Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 266) o zaistnieniu takiego zdarzenia poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.  Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibach jednostek Kasy, telefonicznie, pocztą tradycyjną, a także elektroniczną i poprzez platformę ePUAP. 

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, w dobie pandemii koronawirusa
i rosnącej liczby zachorowań i zgonów na COVID-19, zachęcamy do korzystania z form niewymagających kontaktu z innymi ludźmi. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że ze zgłoszeniem wypadku nie należy czekać do zakończenia leczenia skutków nieszczęśliwego zdarzenia. Ponadto przypominamy, że niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania,
a także że osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
 • wskazać świadków wypadku,
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
 • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Kasa przypomina, że zgłoszenie wypadku możliwe jest ówniez przez ePUAP. Więcej informacji o formach zgłaszania wypadków do KRUS znajduje się na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w BydgoszczyNowa wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych
w umowie o pomocy przy zbiorach.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. . w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396). 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających 

W związku z zakończeniem roku podatkowego 2021 Kasa informuje, że jak co roku rozliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. 

Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2021 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. 

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta, rencisty, osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2021 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2021 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
  a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez świadczeniobiorcę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (chyba, że takie oświadczenie osoba uprawniona wycofała w 2021 r.),
 4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
  o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. świadczeniobiorca złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
 7. z uwagi na wstrzymanie wypłaty świadczenia po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi, renciście, osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2021. 

Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w terminie do dnia 2 maja 2022 roku, bądź zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Podatkową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl). 

Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź 
z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna: 

art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy