Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny -nowe uregulowania od stycznia 2019 roku
  • 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie  Karty mogą ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli ! na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

    Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

    Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych).

    Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiada się już jedną formę karty o którą się wnioskowało od 01.01.2018r., a składa się wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiono z wnioskiem o przyznanie karty tradycyjnej do dnia 31 grudnia 2017r., jest się zwolnionym z tej opłaty w przypadku, gdy złoży się wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019r.).Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia, kradzieży lub w inny sposób utraty Karty kosztuje 9,56 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.