piątek, 10 lipca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na specjalistę (psychologa) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poniższym folderze:


Psycholog

Informacja PO PŻPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:
a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – wrzesień 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Toruniu   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa kujawsko – pomorskiego , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2.     Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
1.      Artykuły warzywne i owocowe:
1.     groszek z marchewką 3,2 kg,
2.     fasola biała 3,2 kg,
3.     koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
4.     buraczki wiórki 1,05 kg,
5.     powidła śliwkowe 1,80 kg,
6.     sok jabłkowy klarowny 4l
2.     Artykuły skrobiowe:
1.     makaron jajeczny 4,5 kg,
2.     makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
3.     ryż biały 3 kg,
4.     kasza gryczana 1,5 kg,
5.     herbatniki maślane 0,8 kg,
3.     Artykuły mleczne:
1.     mleko UHT 7 l,
2.     ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4.     Artykuły mięsne:
1.     szynka drobiowa 2,7 kg,
2.     pasztet wieprzowy 0,48 kg,
3.     filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5.     Cukier
1.     cukier biały 4 kg,
6.     Tłuszcze
1.     olej rzepakowy 4 l,
7.   Dania gotowe
1.     gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r., dalej  z 31 stycznia 2020, alej z 17 marca 2020, dalej 21 maja 2020.

wtorek, 7 lipca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

Logopeda


Terapeuta integracji sensorycznej
poniedziałek, 29 czerwca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

Logopeda

Terapeuta integracji sensorycznej


Informacja o wynikach naboru:środa, 10 czerwca 2020

Informacja o zasadach obsługi interesantów w GOPS Ciechocin


Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników GOPS Ciechocin obsługa interesantów będzie realizowana z zachowaniem następujących zasad:
 •   Każda osoba wchodząca do GOPS Ciechocin zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku (dozownik z płynem znajduje się na stoliku przy drzwiach wejściowych).
 •  Wszystkie sprawy załatwiane są na korytarzu dolnym w którym  może znajdować się 1 interesant;
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach załatwianie spraw odbywać się będzie w biurze w którym może przebywać tylko 1 interesant;
 •     Dokumenty składane osobiście do urzędu oraz przesłane pocztą tradycyjną podlegają 24 godzinnej kwarantannie.


 Zachęcamy do korzystania z alternatywnych sposobów komunikacji:
- telefonicznie 56 683 70 67,  661-242-081 lub 661-318-113;
-  za pomocą  ePUAP;
- wysyłając pisma / wnioski przez pocztę elektroniczną: gopsciechocin@tlen.pl
- tradycją drogą pocztową;
- poprzez osobiste złożenie dokumentów w siedzibie GOPS po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

                                                                                                       Kierownik GOPS Ciechocin
                                                                                                       /-/ Sławomir Buczkowski


Informacja na temat projektu pt ,,Aktywizacja NEET"
Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.
Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

·         wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
·         wypełnić krótki formularz
·         poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
Informacja o koloniach dla dzieci rolników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin zwróciło się z prośbą o pomoc w rekrutacji uczestników kolonii dla dzieci rolników z terenu Gminy Ciechocin.Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego, termin: 01.07.2020 – 10.07.2020, liczba proponowanych miejsc dla dzieci: 10W ramach organizacji kolonii zostaje zapewniony – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci.Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 400,00 zł pokryta zostaje przez rodzica.WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
 Uwaga:
- ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii

-rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
- Karta uczestnika (4 strony)


Ze względów na krótki termin rekrutacji osoby zainteresowane proszone są o kontakt z GOPS Ciechocin w terminie do 15 czerwca 2020 r.
poniedziałek, 8 czerwca 2020

żywność w czerwcu 2020 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

wtorek, 5 maja 2020

Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie epidemii

W załączniku publikujemy poradnik z przeznaczeniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w okresie epidemii i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się mogą poszukiwać pomocy i wsparcia.
Dodatkowo,  Komenda Główna Policji przekazuje informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa

Ponadto przypominamy!

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie gminy Ciechocin:
·         Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
·         Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli działania interwencyjne podejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
·         Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
·         Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
·         Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

poniedziałek, 4 maja 2020

wydawanie żywności w maju 2020 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 14 maja 2020 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czwartek, 30 kwietnia 2020

Stypendia socjalne

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od dnia 04 maja 2020r. będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.
Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "stypendia socjalne", w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 w godzinach pracy Ośrodka tj.:
 • poniedziałek w godz. 7.30 - 15.00
 • wtorek - w godz. 7.30 - 16.30
 • środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
 • piątek - w godz. 7.30 - 14.00
Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

TERMIN REALIZACJI DO 10 CZERWCA 2020R.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl