wtorek, 5 maja 2020

Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie epidemii

W załączniku publikujemy poradnik z przeznaczeniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w okresie epidemii i ograniczeń związanych z przemieszczaniem się mogą poszukiwać pomocy i wsparcia.
Dodatkowo,  Komenda Główna Policji przekazuje informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa

Ponadto przypominamy!

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie gminy Ciechocin:
·         Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
·         Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli działania interwencyjne podejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
·         Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
·         Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
·         Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.

poniedziałek, 4 maja 2020

wydawanie żywności w maju 2020 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 14 maja 2020 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

czwartek, 30 kwietnia 2020

Stypendia socjalne

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od dnia 04 maja 2020r. będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r.
Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "stypendia socjalne", w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 w godzinach pracy Ośrodka tj.:
  • poniedziałek w godz. 7.30 - 15.00
  • wtorek - w godz. 7.30 - 16.30
  • środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
  • piątek - w godz. 7.30 - 14.00
Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

TERMIN REALIZACJI DO 10 CZERWCA 2020R.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

zasady wydawania żywności w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postępowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.
1.       Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
2.       W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3.       W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
4.       W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
5.       Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6.       Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
7.       Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
8.       Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
9.       Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.


poniedziałek, 30 marca 2020

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na specjalistę (psychologa) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 5–letniego dziecka w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poniższym folderze:

Psycholog

08.04.2020
Informacja o wynikach naboru:


środa, 25 marca 2020

Bezpłatna pomoc psychologiczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w związku z kryzysem epidemiologicznym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia  psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. 
Osoby potrzebujące mogą kontaktować się ze wszystkimi terapeutami w Polsce – nie tylko w granicach naszego województwa.  


Lista psychoterapeutów

poniedziałek, 16 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu GOPS Ciechocin


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostają następujące zasady:

1. W budynku GOPS Ciechocin od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie lub drogą pocztową. W szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym.

2. Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku GOPS Ciechocin przez Pracownika po uzyskaniu informacji i wpisaniu do rejestru - kto?, do kogo?
Następnie, zejdzie do nich pracownik, który bądź zakwalifikuje sprawę jako wymagającą pilnego załatwienia, bądź umówi klienta na inny termin.

 3. Kierownik GOPS Ciechocin apeluje do klientów o rozważne korzystanie z usług ośrodka w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.

4. W miarę możliwości proszę wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z ośrodkiem: przez ePUAP, za pośrednictwem bankowości elektronicznej w przypadku ubiegania się o świadczenie „500+”,  wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: gopsciechocin@tlen.pl lub telefonicznie 56 683 70 67, 661 318 113, 661 242 081.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z tymczasowym zamknięciem kasy UG Ciechocin od dnia 16-03-2020 r.  wypłata świadczeń tj. świadczeń rodzinnych w tym zasiłku pielęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ w formie gotówkowej będzie niemożliwa do zrealizowania.

W celu otrzymania tych  świadczeń należy przygotować numer konta bankowego oraz  skontaktować się telefonicznie z GOPS Ciechocin, gdzie po weryfikacji zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru konta bankowego, na który ma zostać przekazane przyznane świadczenie.