Czyste powietrze

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej „programem”) mogą zgłaszać się do tut. instytucji w celu uzyskania zaświadczenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem zaświadczenia. Dokument wydawany będzie w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
 2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111);
 3. gospodarstwo domowe tworzą: a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo b) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
 4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2018 – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku, b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2019– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
 5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111), przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: a) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe, b) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł (jest to dochód roczny).

 1. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111);
 2. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) adres miejsca zamieszkania, d) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;
 3. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;
 4. Gdzie można złożyć wniosek:

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć:

 1. bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin
 2. pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres,
 3. przesłać przez platformę  ePUAP.

O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Podstawa prawna:

 1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Osoby zajmujące się wydawaniem zaświadczeń:

Urszula Ochocka, tel. 661-242-081

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.