poniedziałek, 21 lutego 2022

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

 

W związku ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i przystąpieniem Gminy Ciechocin do realizacji ww. Programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, informuje, iż w ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

·         Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Zgodnie z programem w realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich.

·         Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

W związku z powyższym GOPS Ciechocin prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie, w szczególności osób chętnych do otrzymania „opaski życia".

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Szczegółowe informacje o realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

1.      56 683 70 67,

2.      661 242 081 – pracownicy socjalni,

3.      661 318 113 – Kierownik GOPS Ciechocin.

środa, 2 lutego 2022

żywność w lutym 2022 r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.