środa, 7 grudnia 2016

wydawanie jabłek

Informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2016 roku (wtorek) od godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  dla osób korzystających z pomocy w ramach programu PO PŻ wydawane będą jabłka.

środa, 30 listopada 2016

wypłata zasiłków w miesiącu grudniu 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliszewach informuje, iż w miesiącu grudniu 2016 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy), świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych odbędzie się w dniu 16.12.2016 r.

wtorek, 29 listopada 2016

Informacja PO PŻ 2014-2020

Program Operacyjny
   Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016
współfinansowany przez
Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Dystrybucja żywności z Podprogramu 2016 trwać będzie od września  2016 r. do czerwca 2017 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych do sporządzenia posiłków i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji - określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Realizacja tego programu przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, zmniejszenia obszarów głodu i niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego tych osób i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

W Podprogramie 2016  realizowane są również  w ramach działań statutowych organizacji, działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.    warsztatów kulinarnych „CUDA SMAKI”
2.    warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia „ZDROWIE TO PODSTAWA”,
3.    programów  edukacyjnych mających  na  celu  zapoznanie  z  zasadami zdrowego  odżywiania  i  przeciwdziałania   marnowaniu   żywności „ NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI”,
4.    warsztatów edukacji ekonomicznej – prowadzenie gospodarstwa domowego  „OSZCZĘDZAJ – DŁUŻEJ BĘDZIE”
Wyżej wymienione działania towarzyszące realizowane są przez wyspecjalizowanych  trenerów.

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z:
Kierownikiem GOPS Ciechocin Sławomirem Buczkowskim


wydawanie żywności w miesiącu grudniu 2016

wtorek, 22 listopada 2016

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych w dniu jutrzejszym tj.  23.11.2016 roku nie będą wydawane jabłka.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

wtorek, 8 listopada 2016

poniedziałek, 7 listopada 2016

Stypendia szkolne

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
z/s Miliszewy 51 informuje, że Gmina otrzymała dotację na
stypendia szkolne w związku z tym od dnia 09 listopada 2016 roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51
w dniach:
·      poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00


czwartek, 15 września 2016

Zmiana terminu wypłatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od października 2016 nastąpi zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+  oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Harmonogram wypłat
  • Świadczenie wychowawcze  (500+) do  20. dnia każdego miesiąca;

  • Świadczenia rodzinne do 25. dnia. każdego miesiąca;

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 25. dnia każdego miesiąca.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Wydawanie żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 
08 września 2016 r. /czwartek/  od godz. 800 do 1400 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
W związku z powyższym osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o skorzystanie z tej formy pomocy proszone  o zgłaszanie się do tut. Ośrodka.

wtorek, 16 sierpnia 2016

Stypendium szkolne


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 16 sierpnia 2016 r.  do 15 września 2016 r.  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Informacje dotyczące stypendium szkolnego znajdują się w zakładce stypendium szkolne

Wniosek o stypendium szkolne

Informacja dla wyjeżdżających na wycieczkę do SopotuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż wyjazd do Sopotu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (wraz z opiekunem ) z  terenu naszej Gminy w dniu 19-08-2016 nastąpi o godzinie 7:15 z placu Urzędu Gminy Ciechocin.

czwartek, 21 lipca 2016

Wyjazd integracyjnyWójt Gminy Ciechocin wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 roku organizuje wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (wraz z opiekunem) do Sopotu.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka do dnia 17 sierpnia 2016 roku (osobiście lub telefonicznie: 56 683 70 67, 661 242 081 lub 661 318 113).

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym na stronie: www.gopsciechocin.pl

Serdecznie zapraszamy

czwartek, 7 lipca 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od sierpnia 2016 rusza nowa edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·        951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·        771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 20.06.2016 roku. 

Dożywianie dzieci w szkołach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od dnia 04.07.2016 roku można składać wnioski o pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole.
Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto.

Bliższych informacji można uzyskać pod numer telefonu: 56 683 70 67.