wtorek, 26 października 2021

Nabór wniosków na żywność w ramach PO PŻ

 
Nabór wniosków na żywność w ramach programu PO PŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od grudnia 2021 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

·       1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

·       1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 02.11.2021 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.

 

czwartek, 14 października 2021

Stypendia

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od  dnia 18 października 2021r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego

za okres od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 23 grudnia 2021r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl