Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości- taką definicje pomocy społecznej podaje Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W dalszej części Ustawodawca podkreśla, iż pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: Ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, czy bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

·        przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
·        pracy socjalnej,
·        prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
·        analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
·        realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
·        rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Główne cele pomocy społecznej:
·        wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
·        zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
·        zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
·        zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
·        integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
·         stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1. Świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały;
b) zasiłek okresowy;
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
e) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki;
f) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
g) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej tj. kwoty 776 dla osoby samotnie gospodarującej , natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł.


2. Świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna;
b) bilet kredytowany;
c) składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
d) składki na ubezpieczenie społeczne;
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
f) sprawienie pogrzebu;
g) poradnictwo specjalistyczne;
h) interwencja kryzysowa;
i) schronienie;
j) posiłek;
k) niezbędne ubranie;
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz , ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy;
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia;
n) mieszkanie chronione;
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
p) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.