piątek, 8 lutego 2019

Żywność w lutym 2019

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 r. / poniedziałek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

poniedziałek, 4 lutego 2019

Nabór na terapeutę integracji sensorycznej


OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko terapeuty Integracji Sensorycznej
do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z niepełnosprawnością (umowa zlecenie).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie poszukuje kandydata do
Prowadzenia integracji sensorycznej świadczonej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dziecko z niepełnosprawnością (autyzm dziecięcy).

  1. Ogólny zakres obowiązków:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie kompleksowej integracji sensorycznej dla dziecka z niepełnosprawnością (autyzm dziecięcy) w wymiarze 2 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka.
  1. Poziom wykształcenia:
Wyższe, na jednym z kierunków: fizjoterapia, terapia zajęciowa, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia. Dodatkowo kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien mieć ukończony kurs Integracji Sensorycznej II stopnia lub ukończone kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej.

  1. Uprawnienia:
Specjalista w zakresie integracji sensorycznej o wiedzy i umiejętnościach pozwalających świadczyć określone specjalistyczne usługi, posiadający minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wymienionych w § 3 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005r (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) tj. szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjnyo-wychowawczy, zakład rehabilitacji lub inna jednostka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
lub
osoba , która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 w/w
Rozporządzenia i posiada, co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Uprawnienia dodatkowe:
Udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
4.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
Oferty- to jest:
·         CV wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
·         Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
·          Ofertę cenową za godzinę usług brutto
należy składać do dnia 13.02.2019 do godz. 10.00  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin, Tel. 56 6837067, pocztą tradycyjną lub osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019- Integracja sensoryczna”
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik GOPS będzie się kierował następującymi kryteriami :
- cena brutto za 1 godzinę (zegarową) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%

- CV kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, stosownie do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
§ podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
§ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
§ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
§ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
§ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
§ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
§ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
§ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Miliszewy, 01.02.2019                                                                     
                                                                                               Kierownik GOPS Ciechocin
                                                                                                    Sławomir Buczkowski


Informacja na temat wyników naboru