poniedziałek, 4 lipca 2022

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne 30.06.2022-01.07.2022

 

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniach 30.06-1.07.2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie zasiłków celowych.

Zasady i tryb udzielania pomocy określają zatwierdzone w dniu 20-04-2022 Zasady udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85- Budżety wojewodów, dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 

W myśl powyższych zasad:

- Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym” poniosły szkodę i obejmuje ona:

1)        tzw. pomoc „doraźną”  w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych,
w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), jeśli ww. osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne;

2)        remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony  lub uszkodzony w wyniku zdarzeń klęskowych.

Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski, tj. budynek przeznaczony, np. do hodowli niewielkiej liczby zwierząt gospodarskich, mający na celu pozyskiwanie żywności na własne potrzeby.

 Pomoc nie przysługuje w przypadku innego przeznaczenia budynku gospodarczego (inwentarskiego), np. w ramach działalności rolniczej na cele produkcji rolnej przeznaczonej do sprzedaży rynkowej lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wykorzystywanych, jako np. garaże, lokale usługowe, itp.

- Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie  30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

- Przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy organ gminy bierze pod uwagę uzyskane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego.

- Osoby uprawnione mają obowiązek potwierdzić poniesienie wydatków związanych
z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku poprzez przedstawienie imiennych faktur/rachunków.  W przypadku, gdy osoba uprawniona: nie potwierdzi poniesienia wydatków (np. nie przedstawi imiennych faktur/rachunków), przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona albo kwota udzielanej pomocy (np. wskutek uzyskanego odszkodowania) przekracza  wysokość szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.