poniedziałek, 30 września 2019

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

czwartek, 12 września 2019

Ogłoszenie o naborze na swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczychKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania (informacje w poszczególnych folderach):

Oferty należy składać lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 26.09.2019 do godz. 12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin. 
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik GOPS będzie się kierował następującymi kryteriami :
- cena brutto za 1 godzinę (zegarową) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.09.2019 o godz. 12:15
Osoba uprawniona do kontaktu– Marta Lisińska,  tel. 661 242 081


Informacja o wynikach naboru: