wtorek, 21 grudnia 2021

Zimowisko

 

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" jest organizatorem wypoczynku przy współpracy KRUS i FSUSR.

Organizowane i dofinansowane jest zimowisko z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 15 stycznia-22 stycznia 2022 r. (turnus 8-dniowy).

Proponowane miejsce wypoczynku, jak i miejscowość są bezpieczne w panującej pandemii koronawirusa. Na obiekcie będą przebywać wyłącznie uczestnicy wypoczynku
a Tleń jest miejscowością turystyczną, ale nie masowo obleganą w okresie zimowym.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 300 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Gminy.

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechocinie /Tel. 661 318 113, 661 242 081/.

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 9 stycznia 2022 r. na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2332)

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dzień wolny

 

Dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia  2021 roku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - efekty Podprogramu 2020

 POPŻ - efekty Podprogramu 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021

informacje o POPŻ


POPŻ - 1 

POPŻ - 2

POPŻ - 3czwartek, 9 grudnia 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny


   OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

 Asystenta rodziny

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 

I.                   Nazwa i adres jednostki:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin

II.                Określenie stanowiska:

     Asystent rodziny

III.              Rodzaj zatrudnienia:

    Umowa zlecenie /czas pracy: 40 godzin miesięcznie/

IV.             Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

     1. Asystentem rodziny może być osoba, która 

     a)  posiada:

·      wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

·      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

·      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2. wymogi pożądane:

a)      znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej

b)       wysoka kultura osobista

c)      umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres

d)     wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

e)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność

f)       umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

g)      nieposzlakowana opinia,

h)      umiejętność pracy w grupie,

i)        Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

V.                Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

VI.             Wymagane dokumenty:

 1. CV; List motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych ;
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 7. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 8. Powyższe oświadczenia należy złożyć na załączniku do ogłoszenia o naborze na stanowisko Asystenta rodziny.
 9. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)” oraz własnoręcznie podpisane.

VII.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

-  bezpośrednio w siedzibie GOPS Ciechocin, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin  

- pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2021 r. do godziny 14,00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.gopsciechocin.pl, https://ciechocin.bip.net.pl/

 

 

VIII.       Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - praca także w godzinach popołudniowych i  w dni ustawowo wolne od pracy (40 godzin miesięcznie).
 2.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.
 6. Kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów aplikacyjnych osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru. Dokumenty nie odebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie zostaną dołączone do akt osobowych.
 8. Zgodnie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 ) informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko asystenta rodziny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie;

b) podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez kandydata informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, spowoduje, że otrzymana oferta zatrudniania nie będzie rozpatrywana;

c) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

d) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji kandydata na stanowisko asystenta rodziny;

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim wypadku złożone już dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w punkcie VIII.6., z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 661 318 113

                                                                                                                                 Kierownik GOPS

                                                                                                                                 Sławomir Buczkowski

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- CV kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, stosownie do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

§ podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

§ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

§ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

§ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

§ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

§ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

§ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 


Załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko Asystenta rodziny