środa, 30 stycznia 2019

Nabór - opiekunka środowiskowaOgłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie gminy Ciechocin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie gminy Ciechocin.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Ogólny zakres wykonywanych czynności:
- czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
- czynności gospodarcze,
- czynności opiekuńcze,
- umiejętność przygotowania posiłków,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Niezbędne wymagania:
- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- samodzielność, sumienność, obowiązkowość,
- odpowiedzialność,
- dyspozycyjność,
- łatwość w nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
- CV wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
   z  pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności.

Termin składania dokumentów: cały rok 2019.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin.

Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o naborze może zostać w każdym momencie odwołane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie bez podania przyczyny. Z uwagi na specyfikę wykonywanych usług może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

- CV kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, stosownie do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
§ podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
§ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
§ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
§ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
§ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
§ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
§ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
§ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

wtorek, 15 stycznia 2019

Karta Dużej Rodziny - zmiany od stycznia 2019 r.


Nowe uprawnienia dla dużych rodzin

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny - upoważniająca do wielu zniżek, przysługuje  tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach 51.

wtorek, 8 stycznia 2019

żywność w styczniu 2019 r.


I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 r. / poniedziałek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.