wtorek, 31 października 2023

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie w dniu 31 października 2023 roku będzie czynny do godz. 14:30.


Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 24 października 2023

Efekty Podprogramu 2021 plus

 


POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie   z terenu województwa kujawsko – pomorskiego  przy współpracy z Bankiem Żywności w Toruń realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 243 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Osobom potrzebującym przekazaliśmy:

4,1527 ton żywności

451 paczek żywnościowych.

 

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.

 

wtorek, 17 października 2023

Nabór wniosków na żywność

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w okresie grudzień 2023- wrzesień 2024 realizowany będzie przez nasz Ośrodek Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus- Podprogram 2023.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

·       1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

·       1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego. 

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 23.10.2023 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.

 

środa, 11 października 2023

STYPENDIA

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od  dnia 16 października 2023 r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego

za okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 15 grudnia 2023 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl