Przemoc w rodzinie


Doświadczasz przemocy?
Pierwszy krok
Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych aktów przemocy.
Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie – jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?
Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie gminy Ciechocin:
·         Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
·         Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę. – Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli działania interwencyjne podejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.
·         Jeśli doświadczasz przemocy możesz poprosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) również pracownika jednostki pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.
·         Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się do lekarza i poproś o zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji.
·         Jeśli sprawca przemocy nadużywa alkoholu zgłoś ten fakt  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia.
·         Możesz również zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą meilową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.
Pamiętać należy, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pierwszy kontakt
W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję. W tym miejscu prezentujemy instytucje „pierwszego kontaktu”, które mogą Tobie pomóc – wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin, tel. 661 242 081 lub 56 68370 67; lub na adres e- mail przemoc@ciechocin.pl
Jednostki oświatowe na terenie gminy (szkoły, przedszkola)
Komisariat Policji Golub- Dobrzyń ul. Józefa Piłsudskiego 19, 87-400 Golub- Dobrzyń, tel. 56 682 32 00  /dzielnicowy Gminy Ciechocin sierż. Marcin Muchewicz 786 859 046 /

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w  Golubiu- Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25, tel.  56 682 35 57
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ciechocin 172, tel. 56 563 77 81;

Prokuratura Rejonowa Golub- Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel.  56 683 32 07

Punkt konsultacyjno- terapeutyczny świadczący poradnictwo dla osób uzależnonych i współuzależnionych, Elgiszewo (budynek przedszkola), tel. 56 683 77 81, dyżury w I, II i III środę miesiąca
Sprawy związane z przemocą w rodzinie, można również zgłaszać bezpośrednio do powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Ciechocin. Zgłoszenia przyjmuje przewodniczący (GOPS w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, tel. 661 318 113) oraz terenowi pracownicy socjalni tel. 661 242 081 lub email przemoc@ciechocin.pl
Komenda Główna Policji  informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).


Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.