czwartek, 21 lipca 2016

Wyjazd integracyjnyWójt Gminy Ciechocin wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 roku organizuje wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością (wraz z opiekunem) do Sopotu.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka do dnia 17 sierpnia 2016 roku (osobiście lub telefonicznie: 56 683 70 67, 661 242 081 lub 661 318 113).

Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym na stronie: www.gopsciechocin.pl

Serdecznie zapraszamy

czwartek, 7 lipca 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od sierpnia 2016 rusza nowa edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·        951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·        771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 20.06.2016 roku. 

Dożywianie dzieci w szkołach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od dnia 04.07.2016 roku można składać wnioski o pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole.
Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto.

Bliższych informacji można uzyskać pod numer telefonu: 56 683 70 67.