czwartek, 22 grudnia 2022

 Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że 23 grudnia 2022r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  będzie czynny do godz.: 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

środa, 14 grudnia 2022

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2023

                                                                                              Miliszewy, 14.12.2022

GOPS.321.4.2022

 

 

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2023


             
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Ciechocin.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
    Miliszewy 51
    87-408 Ciechocin
    Tel. 56 683 70 67
2. Tryb udzielania zamówienia:
         
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm. bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1710 ze zm.) - na podstawie art.4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2023 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Ciechocin tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych wymagających pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Ilość zamawianych miejsc - według pojawiających się w gminie Ciechocin potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie około 2 osób.
4. Miejsce świadczenia usług: 
              
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Termin wykonania usługi:
               
Rok 2023.
6. Warunki udziału w postępowaniu
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 - są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

- spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
         
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego konkursu ofert.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty
           Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu realizacji zamówienia
             
Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia. 
10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
              
Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres

e-mail:gopsciechocin@tlen.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. ,,WZÓR OFERTY'', będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości ,, Zapytanie konkursowe - usługi schronienia z usługami opiekuńczymi 2023''

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Ciechocin.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Sławomir Buczkowski                                                                                                                              Kierownik GOPS Ciechocin                                                
    


wzór oferty 

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA NA ROK 2023

 

                                                                                              Miliszewy, 14.12.2022

GOPS.321.5.2022

 

 

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA      

                             NA ROK 2023


             
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Ciechocin.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
    Miliszewy 51
    87-408 Ciechocin
    Tel. 56 683 70 67
2. Tryb udzielania zamówienia:
         
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm. bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1710 ze zm.) - na podstawie art.4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2023 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Ciechocin tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (w tym wyżywienia) oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności.

Ilość zamawianych miejsc - według pojawiających się w gminie Ciechocin potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie około 3 osób.
4. Miejsce świadczenia usług: 
              
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Termin wykonania usługi:
               
Rok 2023.
6. Warunki udziału w postępowaniu
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 - są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

- spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
         
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego konkursu ofert.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty
           Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu realizacji zamówienia
             
Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia. 
10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
              
Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres

e-mail:gopsciechocin@tlen.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. ,,WZÓR OFERTY'', będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości ,,Zapytanie konkursowe - usługi schronienia 2023''

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Ciechocin.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Sławomir Buczkowski                                                                                                                              Kierownik  GOPS Ciechocin     


wzór oferty                                           

wtorek, 13 grudnia 2022

PO PŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

 

1.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie  z terenu województwa kujawsko – pomorskiego  przy współpracy Bankiem Żywności w Toruniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2022 – październik 2022.

2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),

 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),

·         mleczne (mleko UHT),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

·         cukier (cukier biały) ,

·         tłuszcze (olej rzepakowy).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 305 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa kujawsko  - pomorskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

8,88664 ton żywności;

1438  paczek żywnościowych;

0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2021 dla 12  osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4  warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

a.    edukacji ekonomicznej - 0  spotkań dla  0 uczestników

b.    żywieniowo dietetycznych – 2 spotkań dla 6 uczestników  – 2 on-line

c.    Kulinarnych - 0 spotkanie dla 0 uczestników

d.    Niemarnowania żywności – 2  spotkanie dla 6  uczestników – 2 on-line

e.   Innych działań aktywizujących - 0 spotkań dla 0  uczestników

piątek, 2 grudnia 2022

Dodatek elektryczny od 1 grudnia 2022 r.

 

W dniu 17.10.2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ustawa określa m. in. zasady przyznawania tzw. dodatku elektrycznego. Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Bardzo ważna informacja, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek elektryczny. W konsekwencji w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

 • Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
 • Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG).
 • Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom, jeśli pod danym adresem działa mikroinstalacja OZE (przeważnie fotowoltaiczna w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii )

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo 1.000 zł. Jednak w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł.

Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh

Termin składania wniosku: od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51.

wtorek, 22 listopada 2022

Ważna informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osób niepełnosprawnych oraz rolników, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 roku

 

Informacje o zamrożeniach cen prądu od 01.01.2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. zostaną zamrożone ceny prądu dla tych, którzy utrzymają zużycie w określonych limitach.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Granice zużycia są następujące:

 • 2000 kWh - dla osób fizycznych,

 • 2600 kWh - dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 • 3000 kWh - dla rolników, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Osoby uprawnione do wyższych limitów niż 2000 kWh muszą złożyć odpowiednie oświadczenie
u dostawcy energii.

Odbiorcy uprawnieni składają oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu przesłanek, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2023 r.

W sprawie terminu i innych szczegółów na temat składania przedmiotowego oświadczenia prosimy kontaktować się z dostawcą energii.

 • Jakie oświadczenie składają osoby niepełnosprawne (limit 2600 kWh)?

Osoby niepełnosprawne składają oświadczenie zakładom energetycznym. Jednak zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

Limit 2600 kWh przysługuje osobie posiadającej:

 1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wystarczy, że dokument ma jeden z domowników. Prawo wyznacza szeroko krąg osób uprawnionych. Bo są to „osoby zamieszkująca wspólnie z osobą posiadającą odpowiednie orzeczenie”.

 • Jakie oświadczenie składają rodziny wielodzietne (limit 3000 kWh)?

W przypadku rodzin wielodzietnych odbiorca uprawniony przekazuje energetyce numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. Zakład energetyczny może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy ważnej Karty Dużej Rodziny w celu weryfikacji danych.

Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

Tak, gdyż oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

W przypadku oświadczenia w postaci papierowej opatruje się je podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo listownie.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego


Wyjaśnienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

wtorek, 15 listopada 2022

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od  dnia 17 października 2022r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 15 grudnia 2022r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl

 

poniedziałek, 31 października 2022

Skrócony czas pracy

 


Informujemy, iż w dniu 31-10-2022 (poniedziałek) GOPS Ciechocin będzie czynny do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


środa, 21 września 2022

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejny etap naboru do projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
To oferta dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, seniorów oraz ich rodzin i opiekunów mieszkających w gminach, które do Projektu nie przystąpiły, a także dla tych, którzy z jakichś powodów nie otrzymali „bransoletek” dystrybuowanych przez gminy będące partnerami naszego Projektu. Wnioski można składać do 30 września br. Uczestnicy, którzy przystąpią do programu w tym trybie, będą ponosić symboliczną odpłatność w wysokości 35 złotych miesięcznie. Zwolnimy z niej osoby o najniższych dochodach.
Szczegółowe informacje pod linkiem:


Formularze zgłoszeniowe należy składać:

bezpośrednio w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93, pok. nr 206 i 204, w dni powszednie, w godz. 8:00-14:00 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

- elektronicznie na adres e-mail: teleopieka@rops.torun.pl

poniedziałek, 12 września 2022

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 22 września 2022 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

wtorek, 23 sierpnia 2022

Dożywianie dzieci w szkole

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 900,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081

 

Stypendium szkolne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, iż od 22 sierpnia 2022r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2022r. do dnia 15 września 2022r.a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022r. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 661 242 081.

 

 Wniosek wraz z RODO

czwartek, 18 sierpnia 2022

Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Golubiu- Dobrzyniu

 

Z dniem 1 października 2022 roku planowane jest rozpoczęcie działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Dr J. G. Koppa 1G. Centrum świadczyć będzie usługi zamieszkania dla 14 osób z niepełnosprawnością w ramach pobytu całodobowego.

Celem powstania Centrum jest wspieranie, opieka i rehabilitacja dorosłych osób z niepełnosprawnością. Korzystając z usług Centrum osoba ma zapewnione wyżywienie, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, pomoc opiekunów, organizację czasu wolnego.

Z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego) powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J.G. Koppa 1.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 683 54 76,
784 301 266. Osoby do kontaktu Beata Jurkiewicz i Małgorzata Badźmirowska

 

Pobyt w Centrum jest całkowicie bezpłatny!!!

środa, 17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy- najważniejsze informacje

 


Wnioski przyjmujemy codziennie w GOPS Ciechocin w siedzibie Ośrodka tj. MILISZEWY 51   w godzinach pracy urzędu, tj.

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30,
 • w piątki w godz. 7.30 – 14.30
 • we wtorki w godz. 7.30 -16.30.

Prosimy wnioskodawców o przygotowanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - przy pomocy systemu ePUAP.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

•    osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym;
•    osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym.

Warunki, które należy spełnić:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi*;
 • źródło ogrzewania jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

* przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego

Wysokość świadczenia:

 • 3000,00 zł (jednorazowo)

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Wniosek o dodatek węglowy do  pobrania tutaj

 

poniedziałek, 4 lipca 2022

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne 30.06.2022-01.07.2022

 

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniach 30.06-1.07.2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w formie zasiłków celowych.

Zasady i tryb udzielania pomocy określają zatwierdzone w dniu 20-04-2022 Zasady udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85- Budżety wojewodów, dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 

W myśl powyższych zasad:

- Pomoc przeznaczona jest dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzenia, w szczególności powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym” poniosły szkodę i obejmuje ona:

1)        tzw. pomoc „doraźną”  w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych,
w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), jeśli ww. osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne;

2)        remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony  lub uszkodzony w wyniku zdarzeń klęskowych.

Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski, tj. budynek przeznaczony, np. do hodowli niewielkiej liczby zwierząt gospodarskich, mający na celu pozyskiwanie żywności na własne potrzeby.

 Pomoc nie przysługuje w przypadku innego przeznaczenia budynku gospodarczego (inwentarskiego), np. w ramach działalności rolniczej na cele produkcji rolnej przeznaczonej do sprzedaży rynkowej lub związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym wykorzystywanych, jako np. garaże, lokale usługowe, itp.

- Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie  30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

- Przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy organ gminy bierze pod uwagę uzyskane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego.

- Osoby uprawnione mają obowiązek potwierdzić poniesienie wydatków związanych
z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku poprzez przedstawienie imiennych faktur/rachunków.  W przypadku, gdy osoba uprawniona: nie potwierdzi poniesienia wydatków (np. nie przedstawi imiennych faktur/rachunków), przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona albo kwota udzielanej pomocy (np. wskutek uzyskanego odszkodowania) przekracza  wysokość szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym, zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.