wtorek, 10 maja 2022

II rata dodatku osłonowego

 GOPS Ciechocin informuje, iż w kasie Urzędu Gminy Ciechocin można  odbierać II ratę dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31-01-2022 roku.

poniedziałek, 2 maja 2022

żywność w maju 2022 r.

  I N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 12 maja 2022 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

czwartek, 14 kwietnia 2022

Stypendia szkolne

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż od  dnia 20 kwietnia 2022r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 15 czerwca 2022r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl

piątek, 25 marca 2022

Informacja w sprawie wypłaty dodatku osłonowego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od dnia 30 marca 2022 roku rozpoczyna wypłatę dodatku osłonowego osobom, które złożyły wniosek o ww. dodatek w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

wtorek, 8 marca 2022

żywność w marcu 2022 r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 17 marca 2022 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

wtorek, 1 marca 2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie

Miliszewy, dnia 28.02.2022 r.

GOPS.321. 2 .2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach

Miliszewy 51

87 – 408 Ciechocin

Powiat: golubsko-dobrzyński
Województwo: kujawsko-pomorskie
e-mail: gopsciechocin@tlen.pl
REGON: 000531476-00055
NIP: 878-160-97-62
Numer telefonu: (56) 683 70 67 lub 661 242 081
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Emilia Cedro-Obrębska, tel. (56) 683 70 67
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7:30-15:30, wt. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin  do 31.12.2022 roku.

1 godzina zegarowa zajęć tj. 60 minut


Zadanie 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8

- terapia psychologiczna - 1 godzina tygodniowo

Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług maja zastosowanie przepisy

1) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  (dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm)

2) Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz. 1598) Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 6 lipca 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 9Dz. U2006 r. nr. 134 poz. 943)


II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. CV i list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi wzorami.

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

6. Dokument potwierdzający, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania cenowego.

IV. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie lub umowa na świadczenie usług.

V. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

1. data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury/karty czasu pracy za miesięczną realizację usługi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie, wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem osoby, u której świadczone są usługi.

2. termin zapłaty za wykonanie usługi – 21 dni od daty wpływu rachunku/faktury/ uzupełnionej karty czasu pracy.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, stosownie do ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

§ Podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

§ Inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§ Dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

§ Sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

§ Usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

§ Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

§ Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

§ Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Dane Inspektora ochrony danych osobowych:
Michał Daczko

ODO SERWIS

ul. Nowa 1

87-500 Rypin

Nip:892-132-81-71

Regon:369394639

VII. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

W przypadku, gdy oferty będą identyczne pod względem cenowym Zamawiający ma prawo zaprosić oferenta do negocjacji.

VIII. Miejsce, termin oraz forma składania i otwarcia ofert:

Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć na załączniku Nr 1 do zapytania cenowego nr: GOPS.321.2.2022 do dnia: 31.12.2022 r.

W przypadku zawarcia umowy, ogłoszenie o naborze staje się nieaktualne.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy oraz oznaczonej następująco:

Zapytanie cenowe na

  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8” lub


Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.Sławomir Buczkowski

Kierownik GOPS Ciechocin

 

 

załącznik nr.1 

 

 

załącznik nr.2 

 

poniedziałek, 21 lutego 2022

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

 

W związku ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i przystąpieniem Gminy Ciechocin do realizacji ww. Programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, informuje, iż w ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

·         Moduł I – ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Zgodnie z programem w realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich.

·         Moduł II – ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość" poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa" wraz z systemem obsługi, wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

W związku z powyższym GOPS Ciechocin prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie, w szczególności osób chętnych do otrzymania „opaski życia".

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Szczegółowe informacje o realizacji programu można uzyskać pod numerem telefonu:

1.      56 683 70 67,

2.      661 242 081 – pracownicy socjalni,

3.      661 318 113 – Kierownik GOPS Ciechocin.

środa, 2 lutego 2022

żywność w lutym 2022 r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 r. / czwartek / od godz. 800 do 1300 w siedzibie Ośrodka będzie wydawana żywność pozyskana z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

środa, 26 stycznia 2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin

 

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie

                                                                                                    Miliszewy, dnia 25.01.2022 r.

GOPS.321. 1 .2022

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach

Miliszewy 51

87 – 408 Ciechocin

Powiat: golubsko-dobrzyński
Województwo: kujawsko-pomorskie
 e-mail:  gopsciechocin@tlen.pl
REGON: 000531476-00055
NIP: 878-160-97-62
Numer telefonu: (56) 683 70 67 lub 661 242 081
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Emilia Cedro-Obrębska, tel. (56) 683 70 67
Godziny urzędowania: pn., śr., czw. 7:30-15:30, wt. 7:30-16:30, pt. 7:30-14:30

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Ciechocin w okresie od 14.02.2022 roku do 31.12.2022 roku.

1 godzina zegarowa zajęć tj. 60 minut

 

Zadanie 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8

- terapia psychologiczna - 1 godzina tygodniowo

- terapia logopedyczna - 3 godziny tygodniowo

- terapia integracji sensorycznej - 5 godzin tygodniowo

- fizjoterapia – 3 godziny tygodniowo

Zadanie 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznym do lat 16

- terapia behawioralna – 8 godzin tygodniowo

- terapia logopedyczna – 2 godziny tygodniowo

- terapia integracji sensorycznej – 2 godziny tygodniowo

Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług maja zastosowanie przepisy

1)      Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  (dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm)

2)      Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz. 1598) Rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 6 lipca 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 9Dz. U2006 r. nr. 134 poz. 943)

 

II.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
 w postępowaniu -
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą        „spełnia-nie spełnia”;

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                                do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -          zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w     postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania           cenowego. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania cenowego.

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.      CV i list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi wzorami.

4.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie

5.      Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

6.      Dokument potwierdzający, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załacznik nr 1 do zapytania cenowego.

IV.             Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie lub umowa na świadczenie usług.

V.                 Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

1.          data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury/karty czasu pracy za miesięczną realizację usługi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie, wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem osoby, u której świadczone są usługi.

2.    termin zapłaty za wykonanie usługi – 21 dni od daty wpływu rachunku/faktury/ uzupełnionej karty czasu pracy.

 

VI.             Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin.

2.      Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, stosownie do ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

§  Podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

§  Inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§  Dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

§  Sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

§  Usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

§  Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

§  Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

§  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.        Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.        Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Dane Inspektora ochrony danych osobowych:
Michał Daczko

ODO SERWIS

ul. Nowa 1

87-500 Rypin

Nip:892-132-81-71

Regon:369394639

 

VII.                     Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

W przypadku, gdy oferty będą identyczne pod względem cenowym Zamawiający ma prawo zaprosić oferenta do negocjacji.

 

VIII.                   Miejsce, termin oraz forma składania i otwarcia ofert:

    Ofertę zawierającą żądane informacje należy złożyć na załączniku Nr 1 do zapytania cenowego nr: GOPS.321.1.2022 do dnia: 08.02.2022 r. do  godz. 1200 (liczy się data wpływu oferty do siedziby GOPS Ciechocin).

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin

                                                             

Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy oraz oznaczonej następująco:

Zapytanie cenowe na

  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi do lat 8” lub
  2. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznym do lat 16”

 

Nie otwierać przed dniem 08.02.2022 do godz. 12:00

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                         

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.02.2022 roku o godz. 12.15       

                    

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                               

                                                                                         Sławomir Buczkowski                                                  

                                                                                      Kierownik GOPS Ciechocin

          

załącznik nr 1

załącznik nr 2