czwartek, 12 grudnia 2019

Informacja wypłaty świadczeń w grudniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ciechocinie informuje, iż w miesiącu grudniu 2019 r. wypłata wszystkich świadczeń tj. zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego /500+/ odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. /wtorek/.

czwartek, 5 grudnia 2019

Informacja dotycząca godzin pracy w GOPS


 W dniu 24 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie będzie czynny w godzinach: 7:30 – 12:00, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. w godzinach: 7:30 – 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 4 listopada 2019

Stypendia


INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że Gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w związku z tym od dnia 12 listopada 2019r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego za okres od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51
w dniach:
·      poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00

Termin realizacji do 23 grudnia 2019r.

wtorek, 1 października 2019

POPŻ z opóźnieniem

Szanowni Państwo,


1.        Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurzeKrajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
2.        W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że został on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
 1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone się o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
 2. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.
 3. Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.  BŻ Toruń


poniedziałek, 30 września 2019

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór specjalistów na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania .

Bliższe informacje w poszczególnych folderach:

czwartek, 12 września 2019

Ogłoszenie o naborze na swiadczenie specjalistycznych usług opiekuńczychKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 12–letniego chłopca w miejscu zamieszkania (informacje w poszczególnych folderach):

Oferty należy składać lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) do dnia 26.09.2019 do godz. 12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87 – 408 Ciechocin. 
Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik GOPS będzie się kierował następującymi kryteriami :
- cena brutto za 1 godzinę (zegarową) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.09.2019 o godz. 12:15
Osoba uprawniona do kontaktu– Marta Lisińska,  tel. 661 242 081


Informacja o wynikach naboru:

czwartek, 29 sierpnia 2019

Informacja - ZUS Oddział w Toruniu

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
WARUNKIŚwiadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

DOKUMENTY: Potwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji jest ważne w dniu składania wniosku orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS (w tym również wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek złożony zarówno przez osobę uprawnioną, tj. osobę ubiegającą się o świadczenie, jak i przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (w tym przypadku konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa). Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą  dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz informację o miejscach leczenia OL-9A, a ponadto jeśli posiadają – dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego.


WYSOKOŚĆ: Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS, inne organy emerytalno-rentowe, zasiłki stałe) lub gdy łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza brutto 1100 zł – świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie. Natomiast osobom, których łączna wysokość ww. świadczeń przekracza 1100 zł, ale nie przekracza 1600 zł – wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.  

środa, 14 sierpnia 2019

Stypendia


        
INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje, że od 26 sierpnia 2019r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać od dnia 2 września 2019r. do dnia 16 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019r. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.
Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.
Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 56 683 70 67.

środa, 31 lipca 2019

Nabór wniosków na żywność w ramach programu PO PŻGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od września 2019 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·       1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·       1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 12.08.2018 roku.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.


poniedziałek, 29 lipca 2019

Dożywianie dzieci w szkoleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od dnia 29.07.2019 roku można składać wnioski o pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Uprawnienie do korzystania z pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 792,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081

środa, 10 lipca 2019

POPŻ edycja 2018 podsumowaniePODPROGRAM 2018 – efekty
1.    W ramach POPŻ Podprogram 2018, który był realizowany w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Toruniu. Celem programu było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
·         warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
·         mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
·         cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
·         tłuszcze (olej rzepakowy),
·         dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do  505 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
24,98288 ton żywności;
4241  paczek żywnościowych;
0 posiłków;
5. W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 2  warsztaty edukacyjne, w których udział wzięło 28 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
• Kulinarne – 1  spotkanie dla 14  uczestników
• Niemarnowanie żywności – 1  spotkanie dla 14  uczestników

środa, 26 czerwca 2019

Informacja

W dniu 26 czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie będzie czynny do godz. 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Program "Dobry start"

            Rządowy program „Dobry start” wszedł w życie 1 czerwca 2018 r.  Celem świadczenia dobry start jest wsparcie  rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to 300 zł jednorazowego wsparcia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).  


Ważne terminy 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać 
 •  od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia. mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, 
 •  od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
UWAGA! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
 • uczniom zerówki;
 • przedszkolakom;
 • studentom.
Wnioski do pobrania  [tutaj] lub w siedzibie Ośrodka

Ważne zmiany w programie 500+


Terminy składania wniosków:
·         Od 1 lipca 2019 r.  wnioski można składać elektronicznie (za pomocą portalu  Emp@tia, portalu  PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości )
·         Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski można składać  w formie papierowej w siedzibie Ośrodka;
(wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka  lub   [tutaj] )


Ważna zmiana !
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy wpisać  wszystkie dzieci  do 18 roku życia ( również te na które świadczenie mają Państwo przyznane do 30 września 2019 r. ) 

Ważne! Złożenie wniosku do 30 września 2019 roku gwarantuje otrzymanie wsparcia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku, jeśli wcześniej świadczenie to nie było przyznane.  Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku pytań bliższych informacji udzieli pracownik GOPS Ciechocin Marta Lisińska, tel. 661-242-081 lub 56 683 70 67.