poniedziałek, 12 października 2020

Nowe zasady naboru wniosków na żywność w ramach programu PO PŻ

 

Szanowni Państwo

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż składanie wniosków na żywność w ramach programu PO PŻ możliwe będzie tylko i wyłącznie w następujące dni: każdy

Wtorek w godz. 13:00 – 16:00

Środa w godz. 10:00 – 13:00

Czwartek w godz. 11:00 – 14:00

 

Miejsce składania wniosku – magazyn, z którego wydawana jest żywność.

Prosimy również o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego.środa, 7 października 2020

Stypendia szkolne

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 informuje, że od  dnia 12 października 2020r. roku będą realizowane wypłaty stypendium szkolnego

za okres od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Dokumenty /faktury, rachunki/ potwierdzające poniesione wydatki należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem "stypendia szkolne",
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51, w godzinach pracy ośrodka tj.:

·      poniedziałek - w godz. 7.30-15.30

·      wtorek - w godz. 7.30 - 16.30

·      środa - czwartek w godz. 7.30 - 15.30

·      piątek - w godz. 7.30 - 14.00

Wypłata stypendium realizowana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Termin realizacji do 15 grudnia 2020r.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 661 242 081; 56 683 70 67 lub e-mail: gopsciechocin@tlen.pl

Nabór wniosków na żywność w ramach programu PO PŻ

 


Nabór wniosków na żywność w ramach programu PO PŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż od września 2020 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

·       1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

·       1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 12.10.2020 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.