środa, 6 grudnia 2023

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2024

 

                        Miliszewy, 05.12.2023

GOPS.321.2.2023

 

 

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2024


             
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Ciechocin.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
   
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
    Miliszewy 51
    87-408 Ciechocin
    Tel. 56 683 70 67
2. Tryb udzielania zamówienia:
         
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (
Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.) - na podstawie art.4 pkt 8.
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2024 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Ciechocin tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych wymagających pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Ilość zamawianych miejsc - według pojawiających się w gminie Ciechocin potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie około 2 osób.
4. Miejsce świadczenia usług: 
              
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Termin wykonania usługi:
               
Rok 2024.
6. Warunki udziału w postępowaniu
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 - są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

- spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
         
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego konkursu ofert.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty
           Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.
9. Opis sposobu realizacji zamówienia
             
Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia. 
10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:
              
Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres

e-mail:gopsciechocin@tlen.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. ,,WZÓR OFERTY'', będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości ,, Zapytanie konkursowe - usługi schronienia z usługami opiekuńczymi 2024''

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik GOPS Ciechocin.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sławomir Buczkowski                                                                                                                                         Kierownik
                                                                                                                   GOPS Ciechocin                                                
    

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie  reprezentowany przez Kierownika GOPS. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie, Miliszewy 51, 87-408 Ciechocin,
  • e-mailowo: gops@ciechocin.pl,   

·         telefonicznie: 56 683 70 67   .

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod-gops@ciechocin.pl. 

 

1.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)   art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;

2)   art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające)

2.    Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego*, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną  podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

3.    Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

4.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:

1)   przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;

2)   przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;

3)   w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak  niż do czasu wskazanego w pkt 1.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz prawo do:

1)   dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

2)   sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3)   usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b)   dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,

c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4)   ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

5)   cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

6.    Podanie Twoich danych:

1)   jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;

2)   jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy;

3)   jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

7.      Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.      Dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9.      Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 

*skreślić zapis jeżeli zamawiający nie używa platformy do udzielania zamówień                                                                          

 wzór zapytania konkursowego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.