wtorek, 17 października 2023

Nabór wniosków na żywność

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w okresie grudzień 2023- wrzesień 2024 realizowany będzie przez nasz Ośrodek Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus- Podprogram 2023.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

·       1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

·       1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego. 

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 23.10.2023 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.