środa, 20 czerwca 2018

Program "Dobry start"

„Dobry start”- to nazwa kolejnego po 500+ rządowego programu kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.


Co ważne- świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia, oznacza to  zatem , iż świadczenie Dobry Start przysługuje również uczniowi, który ukończył 20 lat, np. 15 stycznia 2018, a od 1 września 2018 rozpoczyna naukę w ostatniej klasie  technikum. 

Uwaga :   świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz w przypadku uczęszczania przez dziecko do szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych, czy studiów wyższych.

Kiedy  i  jak złożyć wniosek:
Podobnie jak 500+ wniosek o świadczenie "Dobry start" można złożyć na dwa sposoby:
            Drogą  elektroniczną:
·         Za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny , czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii.
·         Za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną – na analogicznych zasadach jak wnioski o świadczenie wychowawcze.
Wnioski elektroniczne  można składać od 1 lipca 2018 r.


   Drogą tradycyjną (wniosek papierowy) :
     Wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry start" można pobrać w siedzibie GOPS Ciechocin, tj. Miliszewy 51 lub pobrać wniosek {tutaj} uzupełniony i podpisany dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. Miliszewy 51.
Wnioski papierowe można składać od 1 sierpnia 2018 r

Uwaga:  
Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopad 2018 .  Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku przyznania świadczenia wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. 
W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.

Informacje o przyznaniu świadczenia "Dobry start" dla wniosków złożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 będą przesyłane do wnioskodawców z poczty elektronicznej, email: gops.ciechocin@interia.pl

Wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
Świadczenie "Dobry start" wypłaca się jednorazowo, raz w roku.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.